Ubuntu 14.04 LTS 的七大改进

系统 Linux
Ubuntu是一个自由、开源的操作系统,它基于Debian,但有自己的发行版(每六个月发行一版),以用户为核心,简单易用。Ubuntu 14.04 LTS 将会发布一些值得大家注意的新特性,本文是其改进的地方,一起来看看。

Ubuntu 14.04 LTS 将会发布一些值得大家注意的新特性,以下是七大改进内容:

#1:更小的 Unity 启动程序

#2: 音量提高超过 100%

#3:本地集成菜单

#4: 完整菜单显示

#5: 属性窗口

Anti-Aliased gtk3 css

#6: 更快的锁屏快捷方式

ubuntu lock screen

#7: Live 窗口大小调整

via omgubuntu

责任编辑:黄丹 来源: oschina
相关推荐

2011-09-08 09:33:08

Ubuntu 11.1

2013-09-26 15:55:45

iOS7功能

2010-04-09 09:38:29

iPhone OS 4

2014-04-18 09:38:43

Ubuntu 14.0Trusty Tahr

2011-08-15 09:33:16

Ubuntu 11.1

2010-07-15 14:37:20

Ubuntu 10.1

2011-05-12 09:12:16

Ubuntu 11.0

2012-05-09 11:02:44

UbuntuOffice

2012-05-09 15:47:30

Ubuntu操作系统

2013-10-21 10:48:12

UbuntuUbuntu 14.0Ubuntu 14.0

2022-07-12 21:52:17

UbuntuLinux

2014-06-03 10:10:11

Ubuntu 14.0

2014-05-14 11:45:29

Ubuntu 14.0

2014-04-15 10:34:38

Ubuntu 14.0

2014-03-17 09:44:09

2012-09-11 10:31:21

OpenSuse

2014-04-01 09:44:16

Ubuntu 14.0

2018-04-11 14:13:29

物联网信息技术互联网

2014-05-20 10:24:44

2020-12-18 10:35:27

IT技术领导者
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号