Java中带复选框的树的实现和应用

开发 后端
在使用Java Swing开发UI程序时,很有可能会遇到使用带复选框的树的需求,但是Java Swing并没有提供这个组件,因此如果你有这个需求,你就得自己动身实现带复选框的树。

在使用Java Swing开发UI程序时,很有可能会遇到使用带复选框的树的需求,但是Java Swing并没有提供这个组件,因此如果你有这个需求,你就得自己动身实现带复选框的树。

CheckBoxTree与JTree在两个层面上存在差异:

 1. 在模型层上,CheckBoxTree的每个结点需要一个成员来保存其是否被选中,但是JTree的结点则不需要。
 2. 在视图层上,CheckBoxTree的每个结点比JTree的结点多显示一个复选框。

既然存在两个差异,那么只要我们把这两个差异部分通过自己的实现填补上,那么带复选框的树也就实现了。

现在开始解决第一个差异。为了解决第一个差异,需要定义一个新的结点类CheckBoxTreeNode,该类继承DefaultMutableTreeNode,并增加新的成员isSelected来表示该结点是否被选中。对于一颗CheckBoxTree,如果某一个结点被选中的话,其复选框会勾选上,并且使用CheckBoxTree的动机在于可以一次性地选中一颗子树。那么,在选中或取消一个结点时,其祖先结点和子孙结点应该做出某种变化。在此,我们应用如下递归规则:

 1. 如果某个结点被手动选中,那么它的所有子孙结点都应该被选中;如果选中该结点使其父节点的所有子结点都被选中,则选中其父结点。
 2. 如果某个结点被手动取消选中,那么它的所有子孙结点都应该被取消选中;如果该结点的父结点处于选中状态,则取消选中其父结点。

注意:上面的两条规则是递归规则,当某个结点发生变化,导致另外的结点发生变化时,另外的结点也会导致其他的结点发生变化。在上面两条规则中,强调手动,是因为手动选中或者手动取消选中一个结点,会导致其他结点发生非手动的选中或者取消选中,这种非手动导致的选中或者非取消选中则不适用于上述规则。

按照上述规则实现的CheckBoxTreeNode源代码如下:

 1. package demo;  
 2.  
 3. import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;  
 4.  
 5. public class CheckBoxTreeNode extends DefaultMutableTreeNode  
 6. {  
 7.     protected boolean isSelected;  
 8.       
 9.     public CheckBoxTreeNode()  
 10.     {  
 11.         this(null);  
 12.     }  
 13.       
 14.     public CheckBoxTreeNode(Object userObject)  
 15.     {  
 16.         this(userObject, truefalse);  
 17.     }  
 18.       
 19.     public CheckBoxTreeNode(Object userObject, boolean allowsChildren, boolean isSelected)  
 20.     {  
 21.         super(userObject, allowsChildren);  
 22.         this.isSelected = isSelected;  
 23.     }  
 24.  
 25.     public boolean isSelected()  
 26.     {  
 27.         return isSelected;  
 28.     }  
 29.       
 30.     public void setSelected(boolean _isSelected)  
 31.     {  
 32.         this.isSelected = _isSelected;  
 33.           
 34.         if(_isSelected)  
 35.         {  
 36.             // 如果选中,则将其所有的子结点都选中  
 37.             if(children != null)  
 38.             {  
 39.                 for(Object obj : children)  
 40.                 {  
 41.                     CheckBoxTreeNode node = (CheckBoxTreeNode)obj;  
 42.                     if(_isSelected != node.isSelected())  
 43.                         node.setSelected(_isSelected);  
 44.                 }  
 45.             }  
 46.             // 向上检查,如果父结点的所有子结点都被选中,那么将父结点也选中  
 47.             CheckBoxTreeNode pNode = (CheckBoxTreeNode)parent;  
 48.             // 开始检查pNode的所有子节点是否都被选中  
 49.             if(pNode != null)  
 50.             {  
 51.                 int index = 0;  
 52.                 for(; index < pNode.children.size(); ++ index)  
 53.                 {  
 54.                     CheckBoxTreeNode pChildNode = (CheckBoxTreeNode)pNode.children.get(index);  
 55.                     if(!pChildNode.isSelected())  
 56.                         break;  
 57.                 }  
 58.                 /*   
 59.                  * 表明pNode所有子结点都已经选中,则选中父结点,  
 60.                  * 该方法是一个递归方法,因此在此不需要进行迭代,因为  
 61.                  * 当选中父结点后,父结点本身会向上检查的。  
 62.                  */ 
 63.                 if(index == pNode.children.size())  
 64.                 {  
 65.                     if(pNode.isSelected() != _isSelected)  
 66.                         pNode.setSelected(_isSelected);  
 67.                 }  
 68.             }  
 69.         }  
 70.         else   
 71.         {  
 72.             /*  
 73.              * 如果是取消父结点导致子结点取消,那么此时所有的子结点都应该是选择上的;  
 74.              * 否则就是子结点取消导致父结点取消,然后父结点取消导致需要取消子结点,但  
 75.              * 是这时候是不需要取消子结点的。  
 76.              */ 
 77.             if(children != null)  
 78.             {  
 79.                 int index = 0;  
 80.                 for(; index < children.size(); ++ index)  
 81.                 {  
 82.                     CheckBoxTreeNode childNode = (CheckBoxTreeNode)children.get(index);  
 83.                     if(!childNode.isSelected())  
 84.                         break;  
 85.                 }  
 86.                 // 从上向下取消的时候  
 87.                 if(index == children.size())  
 88.                 {  
 89.                     for(int i = 0; i < children.size(); ++ i)  
 90.                     {  
 91.                         CheckBoxTreeNode node = (CheckBoxTreeNode)children.get(i);  
 92.                         if(node.isSelected() != _isSelected)  
 93.                             node.setSelected(_isSelected);  
 94.                     }  
 95.                 }  
 96.             }  
 97.               
 98.             // 向上取消,只要存在一个子节点不是选上的,那么父节点就不应该被选上。  
 99.             CheckBoxTreeNode pNode = (CheckBoxTreeNode)parent;  
 100.             if(pNode != null && pNode.isSelected() != _isSelected)  
 101.                 pNode.setSelected(_isSelected);  
 102.         }  
 103.     }  

 第一个差异通过继承DefaultMutableTreeNode定义CheckBoxTreeNode解决了,接下来需要解决第二个差异。第二个差异是外观上的差异,JTree的每个结点是通过TreeCellRenderer进行显示的。为了解决第二个差异,我们定义一个新的类CheckBoxTreeCellRenderer,该类实现了TreeCellRenderer接口。CheckBoxTreeRenderer的源代码如下:

 1. package demo;  
 2.  
 3. import java.awt.Color;  
 4. import java.awt.Component;  
 5. import java.awt.Dimension;  
 6.  
 7. import javax.swing.JCheckBox;  
 8. import javax.swing.JPanel;  
 9. import javax.swing.JTree;  
 10. import javax.swing.UIManager;  
 11. import javax.swing.plaf.ColorUIResource;  
 12. import javax.swing.tree.TreeCellRenderer;  
 13.  
 14. public class CheckBoxTreeCellRenderer extends JPanel implements TreeCellRenderer  
 15. {  
 16.     protected JCheckBox check;  
 17.     protected CheckBoxTreeLabel label;  
 18.       
 19.     public CheckBoxTreeCellRenderer()  
 20.     {  
 21.         setLayout(null);  
 22.         add(check = new JCheckBox());  
 23.         add(label = new CheckBoxTreeLabel());  
 24.         check.setBackground(UIManager.getColor("Tree.textBackground"));  
 25.         label.setForeground(UIManager.getColor("Tree.textForeground"));  
 26.     }  
 27.       
 28.     /**  
 29.      * 返回的是一个<code>JPanel</code>对象,该对象中包含一个<code>JCheckBox</code>对象  
 30.      * 和一个<code>JLabel</code>对象。并且根据每个结点是否被选中来决定<code>JCheckBox</code>  
 31.      * 是否被选中。  
 32.      */ 
 33.     @Override 
 34.     public Component getTreeCellRendererComponent(JTree tree, Object value,  
 35.             boolean selected, boolean expanded, boolean leaf, int row,  
 36.             boolean hasFocus)  
 37.     {  
 38.         String stringValue = tree.convertValueToText(value, selected, expanded, leaf, row, hasFocus);  
 39.         setEnabled(tree.isEnabled());  
 40.         check.setSelected(((CheckBoxTreeNode)value).isSelected());  
 41.         label.setFont(tree.getFont());  
 42.         label.setText(stringValue);  
 43.         label.setSelected(selected);  
 44.         label.setFocus(hasFocus);  
 45.         if(leaf)  
 46.             label.setIcon(UIManager.getIcon("Tree.leafIcon"));  
 47.         else if(expanded)  
 48.             label.setIcon(UIManager.getIcon("Tree.openIcon"));  
 49.         else 
 50.             label.setIcon(UIManager.getIcon("Tree.closedIcon"));  
 51.               
 52.         return this;  
 53.     }  
 54.  
 55.     @Override 
 56.     public Dimension getPreferredSize()  
 57.     {  
 58.         Dimension dCheck = check.getPreferredSize();  
 59.         Dimension dLabel = label.getPreferredSize();  
 60.         return new Dimension(dCheck.width + dLabel.width, dCheck.height < dLabel.height ? dLabel.height: dCheck.height);  
 61.     }  
 62.       
 63.     @Override 
 64.     public void doLayout()  
 65.     {  
 66.         Dimension dCheck = check.getPreferredSize();  
 67.         Dimension dLabel = label.getPreferredSize();  
 68.         int yCheck = 0;  
 69.         int yLabel = 0;  
 70.         if(dCheck.height < dLabel.height)  
 71.             yCheck = (dLabel.height - dCheck.height) / 2;  
 72.         else 
 73.             yLabel = (dCheck.height - dLabel.height) / 2;  
 74.         check.setLocation(0, yCheck);  
 75.         check.setBounds(0, yCheck, dCheck.width, dCheck.height);  
 76.         label.setLocation(dCheck.width, yLabel);  
 77.         label.setBounds(dCheck.width, yLabel, dLabel.width, dLabel.height);  
 78.     }  
 79.       
 80.     @Override 
 81.     public void setBackground(Color color)  
 82.     {  
 83.         if(color instanceof ColorUIResource)  
 84.             color = null;  
 85.         super.setBackground(color);  
 86.     }  

在CheckBoxTreeCellRenderer的实现中,为了处理背景色等问题,我们重新实现了一个JLabel的子类CheckBoxTreeLabel,其源代码如下:

 1. package demo;  
 2.  
 3. import java.awt.Color;  
 4. import java.awt.Dimension;  
 5. import java.awt.Graphics;  
 6.  
 7. import javax.swing.Icon;  
 8. import javax.swing.JLabel;  
 9. import javax.swing.UIManager;  
 10. import javax.swing.plaf.ColorUIResource;  
 11.  
 12. public class CheckBoxTreeLabel extends JLabel  
 13. {  
 14.     private boolean isSelected;  
 15.     private boolean hasFocus;  
 16.       
 17.     public CheckBoxTreeLabel()  
 18.     {  
 19.     }  
 20.       
 21.     @Override 
 22.     public void setBackground(Color color)  
 23.     {  
 24.         if(color instanceof ColorUIResource)  
 25.             color = null;  
 26.         super.setBackground(color);  
 27.     }  
 28.       
 29.     @Override 
 30.     public void paint(Graphics g)  
 31.     {  
 32.         String str;  
 33.         if((str = getText()) != null)  
 34.         {  
 35.             if(0 < str.length())  
 36.             {  
 37.                 if(isSelected)  
 38.                     g.setColor(UIManager.getColor("Tree.selectionBackground"));  
 39.                 else 
 40.                     g.setColor(UIManager.getColor("Tree.textBackground"));  
 41.                 Dimension d = getPreferredSize();  
 42.                 int imageOffset = 0;  
 43.                 Icon currentIcon = getIcon();  
 44.                 if(currentIcon != null)  
 45.                     imageOffset = currentIcon.getIconWidth() + Math.max(0, getIconTextGap() - 1);  
 46.                 g.fillRect(imageOffset, 0, d.width - 1 - imageOffset, d.height);  
 47.                 if(hasFocus)  
 48.                 {  
 49.                     g.setColor(UIManager.getColor("Tree.selectionBorderColor"));  
 50.                     g.drawRect(imageOffset, 0, d.width - 1 - imageOffset, d.height - 1);  
 51.                 }  
 52.             }  
 53.         }  
 54.         super.paint(g);  
 55.     }  
 56.       
 57.     @Override 
 58.     public Dimension getPreferredSize()  
 59.     {  
 60.         Dimension retDimension = super.getPreferredSize();  
 61.         if(retDimension != null)  
 62.             retDimension = new Dimension(retDimension.width + 3, retDimension.height);  
 63.         return retDimension;  
 64.     }  
 65.       
 66.     public void setSelected(boolean isSelected)  
 67.     {  
 68.         this.isSelected = isSelected;  
 69.     }  
 70.       
 71.     public void setFocus(boolean hasFocus)  
 72.     {  
 73.         this.hasFocus = hasFocus;  
 74.     }  

通过定义CheckBoxTreeNode和CheckBoxTreeCellRenderer。我们解决了CheckBoxTree和JTree的两个根本差异,但是还有一个细节问题需要解决,就是CheckBoxTree可以响应用户事件决定是否选中某个结点。为此,我们为CheckBoxTree添加一个响应用户鼠标事件的监听器CheckBoxTreeNodeSelectionListener,该类的源代码如下:

 1. package demo;  
 2.  
 3. import java.awt.event.MouseAdapter;  
 4. import java.awt.event.MouseEvent;  
 5.  
 6. import javax.swing.JTree;  
 7. import javax.swing.tree.TreePath;  
 8. import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;  
 9.  
 10. public class CheckBoxTreeNodeSelectionListener extends MouseAdapter  
 11. {  
 12.     @Override 
 13.     public void mouseClicked(MouseEvent event)  
 14.     {  
 15.         JTree tree = (JTree)event.getSource();  
 16.         int x = event.getX();  
 17.         int y = event.getY();  
 18.         int row = tree.getRowForLocation(x, y);  
 19.         TreePath path = tree.getPathForRow(row);  
 20.         if(path != null)  
 21.         {  
 22.             CheckBoxTreeNode node = (CheckBoxTreeNode)path.getLastPathComponent();  
 23.             if(node != null)  
 24.             {  
 25.                 boolean isSelected = !node.isSelected();  
 26.                 node.setSelected(isSelected);  
 27.                 ((DefaultTreeModel)tree.getModel()).nodeStructureChanged(node);  
 28.             }  
 29.         }  
 30.     }  

到此为止,CheckBoxTree所需要的所有组件都已经完成了,接下来就是如何使用这些组件。下面给出了使用这些组件的源代码:

 1. package demo;  
 2.  
 3. import javax.swing.JFrame;  
 4. import javax.swing.JScrollPane;  
 5. import javax.swing.JTree;  
 6. import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;  
 7.  
 8. public class DemoMain   
 9. {  
 10.     public static void main(String[] args)  
 11.     {  
 12.         JFrame frame = new JFrame("CheckBoxTreeDemo");  
 13.         frame.setBounds(200200400400);  
 14.         JTree tree = new JTree();  
 15.         CheckBoxTreeNode rootNode = new CheckBoxTreeNode("root");  
 16.         CheckBoxTreeNode node1 = new CheckBoxTreeNode("node_1");  
 17.         CheckBoxTreeNode node1_1 = new CheckBoxTreeNode("node_1_1");  
 18.         CheckBoxTreeNode node1_2 = new CheckBoxTreeNode("node_1_2");  
 19.         CheckBoxTreeNode node1_3 = new CheckBoxTreeNode("node_1_3");  
 20.         node1.add(node1_1);  
 21.         node1.add(node1_2);  
 22.         node1.add(node1_3);  
 23.         CheckBoxTreeNode node2 = new CheckBoxTreeNode("node_2");  
 24.         CheckBoxTreeNode node2_1 = new CheckBoxTreeNode("node_2_1");  
 25.         CheckBoxTreeNode node2_2 = new CheckBoxTreeNode("node_2_2");  
 26.         node2.add(node2_1);  
 27.         node2.add(node2_2);  
 28.         rootNode.add(node1);  
 29.         rootNode.add(node2);  
 30.         DefaultTreeModel model = new DefaultTreeModel(rootNode);  
 31.         tree.addMouseListener(new CheckBoxTreeNodeSelectionListener());  
 32.         tree.setModel(model);  
 33.         tree.setCellRenderer(new CheckBoxTreeCellRenderer());  
 34.         JScrollPane scroll = new JScrollPane(tree);  
 35.         scroll.setBounds(00300320);  
 36.         frame.getContentPane().add(scroll);  
 37.           
 38.         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
 39.         frame.setVisible(true);  
 40.     }  

其执行结果如下图所示:

原文链接:http://blog.csdn.net/wangpingfang/article/details/7174540

【编辑推荐】

 1. Java网络编程菜鸟进阶:TCP和套接字入门
 2. 三个类似Sinatra的Java框架介绍
 3. Java调用C/C++编写的第三方dll动态链接库
 4. 《青花瓷》JAVA版:周杰伦告诉你怎么学Java
 5. Java网页数据采集器实例教程:数据存储
责任编辑:林师授 来源: wangpingfang的博客
相关推荐

2009-12-31 17:26:43

Silverlight

2010-01-25 10:35:12

Android复选框

2009-11-24 19:12:58

PHP接收复选框信息

2024-01-12 10:25:51

PyQt6Python复选框

2016-12-13 10:32:33

EasyUIComboTree任务

2011-04-11 14:14:29

checkboxlistviewAndroid

2020-11-27 07:54:53

Golang GinW

2021-10-25 09:13:07

前端开发技术

2022-04-26 10:46:53

微软Windows 11

2009-11-17 11:24:00

PHP应用技巧

2015-07-07 10:20:47

WebCSS框架

2010-08-06 15:11:44

Flex界面控件

2009-07-16 12:58:50

Swing控件

2012-03-29 15:15:49

Java

2020-12-02 11:18:28

Golang GinW

2020-12-03 09:28:05

Golang GinW

2018-07-04 09:59:23

Android评论回复

2020-11-24 08:45:04

Active Choi

2023-09-27 09:39:08

Java优化

2012-03-08 11:23:09

jQuery Mobi
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号