SQL Server如何动态生成分区脚本

数据库 SQL Server
在SQL Server 2005中只能通过SQL脚本来创建表分区,而在SQL Server 2008的SSMS中已经提供了操作界面进行表分区,但是也不能把操作生成SQL脚本,所以,下面的SQL的应用场景包括SQL Server 2005、SQL Server 2008。

一、前言

前段时间使用表分区比较多,虽然已经写了解惑:对SQL Server分区进行合并(删除)SQL Server 2005 分区模板与实例,但是在实践中一直感觉修改SQL脚本的时间比较多,一直想抽个时间来把分区脚本进行动态化,今天终于付之于行动了。需要说明的一点,下面的脚本并不能满足所有情况,用户可以根据自己的需要进行相应的调整,应该可以满足你的需求的。

在SQL Server 2005中只能通过SQL脚本来创建表分区,而在SQL Server 2008的SSMS中已经提供了操作界面进行表分区,但是也不能把操作生成SQL脚本,所以,下面的SQL的应用场景包括SQL Server 2005、SQL Server 2008。

二、分解

下面就是生成分区的脚本了,在执行之前,你需要填写数据库名称、表名、分区表字段、需要的分区数、保存分区文件的路径、分区初始化大小、分区文件的增量、分区边界值;

这 里的分区边界值是按照int类型进行增量计算的,比如你想以每100W进行范围分区的话,那你只要设置@FunValue为100W;如果你的分区边界值 是其它类型值或者是不等范围的分区,那么你只要修改这个变量为字符串,并对分区函数的生成代码进行相应修改就可以满足你的需求了。

通常情况下,我们会以一个表Id(int),并且是自增作为分区字段,这样就很容易区分历史数据了,而且对分区的操作隔离也是最明显的。

 1. --生成分区脚本 
 2. DECLARE @DataBaseName NVARCHAR(50)--数据库名称 
 3. DECLARE @TableName NVARCHAR(50)--表名称 
 4. DECLARE @ColumnName NVARCHAR(50)--字段名称 
 5. DECLARE @PartNumber INT--需要分多少个区 
 6. DECLARE @Location NVARCHAR(50)--保存分区文件的路径 
 7. DECLARE @Size NVARCHAR(50)--分区初始化大小 
 8. DECLARE @FileGrowth NVARCHAR(50)--分区文件增量 
 9. DECLARE @FunValue INT--分区分段值 
 10. DECLARE @i INT 
 11. DECLARE @PartNumberStr NVARCHAR(50) 
 12. DECLARE @sql NVARCHAR(max
 13.  
 14.  
 15. --设置下面变量 
 16. SET @DataBaseName = 'MyDataBase' 
 17. SET @TableName = 'User' 
 18. SET @ColumnName = 'Id' 
 19. SET @PartNumber = 4 
 20. SET @Location = 'E:\DataBase\' 
 21. SET @Size = '30MB' 
 22. SET @FileGrowth = '10%' 
 23. SET @FunValue = 10000000
 1. --1.创建文件组 
 2. SET @i = 1 
 3. PRINT '--1.创建文件组' 
 4. WHILE @i <= @PartNumber 
 5. BEGIN 
 6.     SET @PartNumberStr = RIGHT('0' + CONVERT(NVARCHAR,@i),2) 
 7.     SET @sql = 'ALTER DATABASE ['+@DataBaseName +'] 
 8. ADD FILEGROUP [FG_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'_'+@PartNumberStr+']' 
 9.     PRINT @sql + CHAR(13) 
 10.     SET @i=@i+1 
 11. END 
 12.  
 13.  
 14. --2.创建文件 
 15. SET @i = 1 
 16. PRINT CHAR(13)+'--2.创建文件' 
 17. WHILE @i <= @PartNumber 
 18. BEGIN 
 19.     SET @PartNumberStr = RIGHT('0' + CONVERT(NVARCHAR,@i),2) 
 20.     SET @sql = 'ALTER DATABASE ['+@DataBaseName +'] 
 21. ADD FILE 
 22. (NAME = N''FG_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'_'+@PartNumberStr+'_data'',FILENAME = N'''+@Location+'FG_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'_'+@PartNumberStr+'_data.ndf'',SIZE = '+@Size+', FILEGROWTH = '+@FileGrowth+' ) 
 23. TO FILEGROUP [FG_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'_'+@PartNumberStr+'];' 
 24.     PRINT @sql + CHAR(13) 
 25.     SET @i=@i+1 
 26. END 
 27.  
 28. --3.创建分区函数 
 29. PRINT CHAR(13)+'--3.创建分区函数' 
 30. DECLARE @FunValueStr NVARCHAR(MAX
 31. SET @i = 1 
 32. SET @FunValueStr = '' 
 33. WHILE @i < @PartNumber 
 34. BEGIN 
 35.     SET @FunValueStr = @FunValueStr + convert(NVARCHAR(50),(@i*@FunValue)) + ',' 
 36.     SET @i=@i+1 
 37. END 
 38. SET @FunValueStr = substring(@FunValueStr,1,len(@FunValueStr)-1) 
 39. SET @sql = 'CREATE PARTITION FUNCTION 
 40. Fun_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'(INTAS 
 41. RANGE RIGHT 
 42. FOR VALUES('+@FunValueStr+')' 
 43. PRINT @sql + CHAR(13)  
 44.  
 45. --4.创建分区方案 
 46. PRINT CHAR(13)+'--4.创建分区方案' 
 47. DECLARE @FileGroupStr NVARCHAR(MAX
 48. SET @i = 1 
 49. SET @FileGroupStr = '' 
 50. WHILE @i <= @PartNumber 
 51. BEGIN 
 52.     SET @PartNumberStr = RIGHT('0' + CONVERT(NVARCHAR,@i),2) 
 53.     SET @FileGroupStr = @FileGroupStr + '[FG_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'_'+@PartNumberStr+'],' 
 54.     SET @i=@i+1 
 55. END 
 56. SET @FileGroupStr = substring(@FileGroupStr,1,len(@FileGroupStr)-1) 
 57. SET @sql = 'CREATE PARTITION SCHEME 
 58. Sch_'+@TableName+'_'+@ColumnName+' AS 
 59. PARTITION Fun_'+@TableName+'_'+@ColumnName+' 
 60. TO('+@FileGroupStr+')' 
 61. PRINT @sql + CHAR(13) 
 62.  
 63. --5.分区函数的记录数 
 64. PRINT CHAR(13)+'--5.分区函数的记录数' 
 65. SET @sql = 'SELECT $PARTITION.Fun_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'('+@ColumnName+') AS Partition_num, 
 66.  MIN('+@ColumnName+'AS Min_value,MAX('+@ColumnName+'AS Max_value,COUNT(1) AS Record_num 
 67. FROM dbo.'+@TableName+' 
 68. GROUP BY $PARTITION.Fun_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'('+@ColumnName+'
 69. ORDER BY $PARTITION.Fun_'+@TableName+'_'+@ColumnName+'('+@ColumnName+');' 
 70. PRINT @sql + CHAR(13) 

生成的脚本如下:

 1. --1.创建文件组 
 2. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 3. ADD FILEGROUP [FG_User_Id_01] 
 4. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 5. ADD FILEGROUP [FG_User_Id_02] 
 6. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 7. ADD FILEGROUP [FG_User_Id_03] 
 8. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 9. ADD FILEGROUP [FG_User_Id_04] 
 10.  
 11. --2.创建文件 
 12. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 13. ADD FILE 
 14. (NAME = N'FG_User_Id_01_data',FILENAME = N'E:\DataBase\FG_User_Id_01_data.ndf',SIZE = 30MB, FILEGROWTH = 10% ) 
 15. TO FILEGROUP [FG_User_Id_01]; 
 16. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 17. ADD FILE 
 18. (NAME = N'FG_User_Id_02_data',FILENAME = N'E:\DataBase\FG_User_Id_02_data.ndf',SIZE = 30MB, FILEGROWTH = 10% ) 
 19.  
 20. TO FILEGROUP [FG_User_Id_02]; 
 21. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 22. ADD FILE 
 23. (NAME = N'FG_User_Id_03_data',FILENAME = N'E:\DataBase\FG_User_Id_03_data.ndf',SIZE = 30MB, FILEGROWTH = 10% ) 
 24. TO FILEGROUP [FG_User_Id_03]; 
 25. ALTER DATABASE [MyDataBase] 
 26. ADD FILE 
 27. (NAME = N'FG_User_Id_04_data',FILENAME = N'E:\DataBase\FG_User_Id_04_data.ndf',SIZE = 30MB, FILEGROWTH = 10% ) 
 28. TO FILEGROUP [FG_User_Id_04]; 
 29.  
 30. --3.创建分区函数 
 31. CREATE PARTITION FUNCTION 
 32. Fun_User_Id(INTAS 
 33.  
 34. RANGE RIGHT 
 35. FOR VALUES(10000000,20000000,30000000) 
 36.  
 37. --4.创建分区方案 
 38. CREATE PARTITION SCHEME 
 39. Sch_User_Id AS 
 40. PARTITION Fun_User_Id 
 41. TO([FG_User_Id_01],[FG_User_Id_02],[FG_User_Id_03],[FG_User_Id_04]) 
 42.  
 43. --5.分区函数的记录数 
 44. SELECT $PARTITION.Fun_User_Id(Id) AS Partition_num, 
 45.  MIN(Id) AS Min_value,MAX(Id) AS Max_value,COUNT(1) AS Record_num 
 46. FROM dbo.User 
 47. GROUP BY $PARTITION.Fun_User_Id(Id) 
 48. ORDER BY $PARTITION.Fun_User_Id(Id); 

三、后记

在MSND的SQL Server 2005中的分区表和索引中同样提供了一个脚本用于生成表分区,和他不同的是:他采用了表来保存文件路径,再使用游标来创建文件而已,其实这只能生成一部分代码,而我的脚本不同之处就是能***限度的生成常规表分区的常用代码,方便快捷很多。有兴趣的童鞋可以去下载。

上面使用表保存信息的这种想法在后期的数据搬迁(比如需要对一个现有的表进行表分区,这种情况下通常会先建一个分区表,再进行导入现有表的数据)中是有很大的用处的,后面的文章中会讲讲如何进行自动化的数据搬迁,敬请留意。

原文链接:http://www.cnblogs.com/gaizai/archive/2011/01/14/1935579.html

【编辑推荐】

 1. SQL Server复灾 你懂了吗?
 2. SQL Server管理 这些你懂吗?
 3. 客户的一次疏忽,DBA的一次噩梦
 4. 单数据库vs多数据库,单实例vs多实例 效率测试
 5. 关于Update在不同数据库的使用
责任编辑:艾婧 来源: 听风吹雨饿博客
相关推荐

2009-05-31 09:25:03

SQL Server脚本数据库管理

2010-09-13 11:09:34

SQL SERVER分

2010-11-10 14:47:11

SQL Server创

2010-09-16 15:56:15

SQL Server表

2011-07-06 13:09:11

SQL Server

2011-03-21 10:13:31

Sql Server数分区

2010-11-10 14:35:17

SQL Server创

2013-05-20 16:09:39

SQL Server

2020-06-19 12:59:33

动态脚本Java

2010-08-05 09:07:24

2010-11-12 13:08:36

动态sql语句

2010-06-30 16:58:24

SQL Server分

2011-07-04 14:28:18

SQL Server分区

2015-07-20 17:05:38

SQL ServerNULL值

2010-05-13 10:00:10

SQL Server

2010-07-21 15:01:09

SQL Server

2010-07-21 14:55:48

SQL Server

2010-07-21 14:50:23

SQL Server

2011-03-29 15:27:26

SQL Server 动态管理

2010-11-08 09:59:22

SQL Server动
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号