SQL中if语句的用法示例

数据库 SQL Server
if语句如何使用是SQL数据库新手都需要掌握的,下面就以实例的形式为您演示SQL中if语句的用法,供您参考,希望对你有所启迪。

SQL中if语句是最常见也是最常用的SQL语句之一,下面就将为您举例说明SQL中if语句的用法,希望对您学习SQL中if语句的使用能够有些许帮助。

 1. _sql = " if not exists (select * from ProDesignSheet5 where Sheet5ID = '" + this.Sheet5id + "') "  
 2.               + " insert into ProDesignSheet5 values('" + this.Sheet5id  
 3.               + "','" + this.Consplacepbfee.ToString()  
 4.               + "','" + this.Searchtestfee.ToString()  
 5.               + "','" + this.Ccdesignfee.ToString()  
 6.               + "','" + this.Propreparefee.ToString()  
 7.               + "','" + this.Elecfee.ToString()  
 8.               + "','" + this.Workerdqfee.ToString()  
 9.               + "','" + this.Cjzpgdqfee.ToString()  
 10.               + "','" + this.Dxsgjxdqfee.ToString()  
 11.               + "','" + this.Debzglfee.ToString()  
 12.               + "','" + this.Jsqtzdkrate.ToString()  
 13.               + "','" + this.Gczljdfee.ToString()  
 14.               + "','" + this.Yuntufee.ToString()  
 15.               + "','" + this.Jfgzjgzfee.ToString()  
 16.               + "','" + this.Wsdyrfee.ToString()  
 17.               + "','" + this.Whclfee.ToString()  
 18.               + "','" + this.Bgyffee.ToString()  
 19.               + "','" + this.Yytfee.ToString()  
 20.               + "','" + this.Hlhtfee.ToString()  
 21.               + "','" + this.Jfxtfee.ToString()  
 22.               + "','" + this.Ybgjfee.ToString()  
 23.               + "','" + this.Gxzfzfee.ToString()  
 24.               + "','" + this.Lyglfee.ToString()  
 25.               + "','" + this.Jfzjfee.ToString()  
 26.               + "','" + this.Gdzjfee.ToString()  
 27.               + "','" + this.Gdlxlzjfee.ToString()  
 28.               + "','" + this.Workteamfee.ToString()  
 29.               + "','" + this.Condeptfee.ToString()  
 30.               + "','" + this.Tower.ToString()  
 31.               + "','" + this.Servicefee.ToString()  
 32.               + "','" + this.Checkfee.ToString()  
 33.               + "','" + this.Other.ToString()  
 34.               + "','" + this.ItemNum.ToString()  
 35.               + "','" + this.ItemName.ToString()  
 36.               + "','" + this.PassId.ToString()  
 37.               + "')"  
 38.               + " else update ProDesignSheet5 set Consplacepbfee='" + this.Consplacepbfee.ToString()  
 39.               + "',Searchtestfee='" + this.Searchtestfee.ToString()  
 40.               + "',Ccdesignfee='" + this.Ccdesignfee.ToString()  
 41.               + "',Propreparefee='" + this.Propreparefee.ToString()  
 42.               + "',Elecfee='" + this.Elecfee.ToString()  
 43.               + "',Workerdqfee='" + this.Workerdqfee.ToString()  
 44.               + "',Cjzpgdqfee='" + this.Cjzpgdqfee.ToString()  
 45.               + "',Dxsgjxdqfee='" + this.Dxsgjxdqfee.ToString()  
 46.               + "',Debzglfee='" + this.Debzglfee.ToString()  
 47.               + "',Jsqtzdkrate='" + this.Jsqtzdkrate.ToString()  
 48.               + "',Gczljdfee='" + this.Gczljdfee.ToString()  
 49.               + "',Yuntufee='" + this.Yuntufee.ToString()  
 50.               + "',Jfgzjgzfee='" + this.Jfgzjgzfee.ToString()  
 51.               + "',Wsdyrfee='" + this.Wsdyrfee.ToString()  
 52.               + "',Whclfee='" + this.Whclfee.ToString()  
 53.               + "',Bgyffee='" + this.Bgyffee.ToString()  
 54.               + "',Yytfee='" + this.Yytfee.ToString()  
 55.               + "',Hlhtfee='" + this.Hlhtfee.ToString()  
 56.               + "',Jfxtfee='" + this.Jfxtfee.ToString()  
 57.               + "',Ybgjfee='" + this.Ybgjfee.ToString()  
 58.               + "',Gxzfzfee='" + this.Gxzfzfee.ToString()  
 59.               + "',Lyglfee='" + this.Lyglfee.ToString()  
 60.               + "',Jfzjfee='" + this.Jfzjfee.ToString()  
 61.               + "',Gdzjfee='" + this.Gdzjfee.ToString()  
 62.               + "',Gdlxlzjfee='" + this.Gdlxlzjfee.ToString()  
 63.               + "',Workteamfee='" + this.Workteamfee.ToString()  
 64.               + "',Condeptfee='" + this.Condeptfee.ToString()  
 65.               + "',Tower='" + this.Tower.ToString()  
 66.               + "',Servicefee='" + this.Servicefee.ToString()  
 67.               + "',Checkfee='" + this.Checkfee.ToString()  
 68.               + "',Other='" + this.Other.ToString()  
 69.               //+ "',ItemNum='" + this.ItemNum.ToString()  
 70.               //+ "',ItemName='" + this.ItemName.ToString()  
 71.               //+ "',PassId='" + this.PassId.ToString()  
 72.               + "' where Sheet5id ='" + this.Sheet5id + "'";  

 

 

 

 

【编辑推荐】

巧用SQL server临时表

速学如何定义SQL存储过程

sql server表改为dbo的方法

教您sql server表结构的修改方法

上亿的sql server表进行join的问题

责任编辑:段燃 来源: 互联网
相关推荐

2009-01-14 09:28:12

OracleSQL10g

2011-03-07 13:27:13

SQLCase

2010-09-08 16:17:37

SQL循环语句

2010-09-25 14:59:54

SQL语句

2010-11-11 11:13:54

SQL Server

2010-11-11 11:49:02

SQL嵌套SELECT

2010-09-07 13:41:50

SQL语句

2010-07-26 16:39:57

SQL Server

2023-11-15 20:24:54

数据库SQLGo语言

2010-10-08 15:54:34

mysql中case

2010-09-06 09:11:24

SQLUPDATE语句

2010-05-11 10:12:50

mysql数据库sql

2022-03-23 14:04:32

SQL字符串数据类型

2022-05-19 23:40:34

SQL语句引号

2010-11-12 13:08:36

动态sql语句

2010-09-08 15:42:46

SQL指令UNION

2010-09-17 16:53:14

SQL中CREATE

2010-09-10 15:04:41

SQLDATENAME函数

2021-08-16 08:12:04

SQLMerge用法

2010-09-07 11:53:00

SQL语句
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号