WCF方法重载相关实现技巧分享

开发 开发工具
我们在这篇文章中将会通过两个步骤为大家详细分析WCF方法重载的实现办法,并希望初学者们能通过本文介绍的内容掌握这一应用技术。

要想彻底掌握英语WCF这一功能强大的开发插件,我们首先要知道如何进行一些技巧性的操作。比如对方法的重载等等。在这里我们就会为大家详细介绍一下有关WCF方法重载的相关内容。

WCF方法重载步骤一:

编写服务端的接口程序:

 1. namespace Artech.OverloadableContract.Service  
 2. {  
 3. [ServiceContract]  
 4. public interface ICalculator  
 5. {  
 6. [OperationContract(Name = "AddWithTwoOperands")]  
 7. double Add(double x, double y);  
 8.  
 9. [OperationContract(Name = "AddWithThreeOperands")]  
 10. double Add(double x, double y, double z);  
 11. }  

WCF方法重载步骤二:

编写客户端接口类:

 1. namespace Artech.OverloadableContract.Client  
 2. {  
 3. [ServiceContract]  
 4. public interface ICalculator  
 5. {  
 6. [OperationContract(Name = "AddWithTwoOperands")]  
 7. double Add(double x, double y);  
 8.  
 9. [OperationContract(Name = "AddWithThreeOperands")]  
 10. double Add(double x, double y, double z);  
 11. }  

其他的就和不使用WCF方法重载的类似了。

【编辑推荐】

 1. WCF跨域访问相关问题解决方案
 2. WCF服务保护正确实现步骤浅析
 3. WCF链接服务超时正确处理办法讲解
 4. WCF跨越边界正确实现方式
 5. WCF服务异步代理处理方法介绍
责任编辑:曹凯 来源: 博客园
相关推荐

2010-02-22 17:58:06

WCF异步上传

2009-12-21 17:48:30

WCF方法重载

2009-12-21 18:10:50

WCF实现事件通知

2009-12-22 16:03:03

WCF异常

2010-02-26 16:05:14

寄宿WCF服务

2009-12-22 16:36:38

WCF重载

2010-03-01 13:06:49

WCF继承

2010-02-23 17:30:41

WCF部署于IIS

2010-02-25 15:25:19

WCF通道

2009-12-22 19:00:08

WCF回调

2010-02-26 14:12:27

WCF元数据

2010-02-22 17:21:02

WCF消息交换

2010-02-22 15:20:54

WCF WS-Disc

2010-02-23 16:46:47

WCF并发能力

2010-02-24 12:49:39

WCF枚举

2010-01-14 16:04:32

VB.NET显示时间

2010-02-26 16:20:56

WCF程序事务

2009-12-21 11:19:50

WCF配置文件

2010-02-25 10:52:29

WCF响应服务

2010-02-22 17:43:19

WCF服务启动
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号