VB.NET ListView控件经验总结

开发 后端
这里介绍VB.NET ListView控件在程序开发过程中的使用是非常广泛的。因为其不支持数据库的绑定,所以在数据库程序开发领域无法与datagridview抗衡,但是ListView的确是一个非常好用的控件。

本文向大家介绍VB.NET ListView控件,可能好多人还不了解VB.NET ListView控件,没有关系,看完本文你肯定有不少收获,希望本文能教会你更多东西。

VB.NET ListView控件在程序开发过程中的使用是非常广泛的。因为其不支持数据库的绑定,所以在数据库程序开发领域无法与datagridview抗衡,但是ListView的确是一个非常好用的控件。下面就把一个简单的VB.NET ListView控件的例子发出来。

 1. Public Class heroClass hero  
 2. Private s_name As String  
 3. Private s_age As Long  
 4. Private s_like As String  
 5. Public Property myName()Property myName() As String  
 6. Get  
 7. Return s_name  
 8. End Get  
 9. Set(ByVal value As String)  
 10. s_name = value 
 11. End Set  
 12. End Property  
 13. Public Property myAge()Property myAge() As Long  
 14. Get  
 15. Return s_age  
 16. End Get  
 17. Set(ByVal value As Long)  
 18. s_age = value 
 19. End Set  
 20. End Property  
 21. Public Property myLike()Property myLike() As String  
 22. Get  
 23. Return s_like  
 24. End Get  
 25. Set(ByVal value As String)  
 26. s_like = value 
 27. End Set  
 28. End Property  
 29. End Class 

VB.NET ListView控件装载数据

 1. Private Sub btnLoad_Click()Sub btnLoad_Click(ByVal sender As  
 2. System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLoad.Click  
 3. s_flag = True 
 4. Me.lv1.CheckBoxes = True 
 5. Dim i As Integer  
 6. Const maxCount As Long = 10 
 7. Dim iItem As ListViewItem  
 8. Dim aHero As hero  
 9. For i = maxNumber To maxNumber + maxCount - 1  
 10. Dim rd As New System.Random(Environment.TickCount * i)  
 11. aHero = New her  
 12. iItem = New ListViewItem  
 13. aHero.myName = firstName & i.ToString  
 14. aHero.myAge = System.Math.Round(rd.NextDouble * 100, 0)  
 15. aHero.myLike = createLike(i)  
 16. iItem.Text = aHero.myName  
 17. iItem.Tag = aHero 
 18. iItem.SubItems.Add(aHero.myAge)  
 19. iItem.SubItems.Add(aHero.myLike)  
 20. Me.lv1.Items.Add(iItem)  
 21. heroList.Add(aHero.myName, aHero)  
 22. Next  
 23. maxNumber = i 
 24. If Me.lv1.Items.Count > 0 Then  
 25. Me.lv1.Items.Item(0).Checked = True 
 26. End If  
 27. s_flag = False 
 28. End Sub 

【编辑推荐】

 1. 简单分析VB.NET临时文件
 2. 详细描述VB.NET PadLeft方法
 3. VB.NET Shared变量经验总结
 4. 全面讲解VB.Net赋值语句
 5. 浅析VB.NET创建PPC客户端程序
责任编辑:佚名 来源: 51CTO.com
相关推荐

2009-10-16 13:30:51

VB.NET水晶报表控

2009-10-14 09:29:43

VB.NET加密

2009-10-15 13:06:12

VB.NET Shar

2010-01-21 14:49:44

VB.NET操作Wor

2009-10-16 18:01:06

VB.NET调用Win

2010-01-14 11:09:35

VB.NET文本框

2010-01-14 16:14:15

VB.NET界面设计

2010-01-12 16:44:53

VB.NET数组

2010-01-19 18:52:08

VB.NET处理数据行

2010-01-15 18:50:25

VB.NET资源文件

2010-01-20 15:01:26

VB.NET组件显示时

2009-10-26 14:18:46

2010-01-14 19:09:02

VB.NET动态标题

2009-10-26 13:46:31

VB.NET注册表权限

2010-01-08 14:27:28

VB.NET属性生成器

2009-10-14 11:27:20

VB.NET Grou

2009-10-16 14:31:48

VB.NET Noti

2010-01-18 16:49:36

VB.NET基本数据类

2009-10-26 16:01:03

VB.NET正则表达式

2009-10-28 17:32:25

VB.NET控件介绍
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号